Algemene voorwaarden

 

  

Identiteit van de ondernemer


Orlaia BV

Kleine Wouwer 27/6

1860 Meise

Emailadres: info@orlaia.com

Tel. 0473/890401

BTW-nummer: BE0766.904.863

Website: www.orlaia.com

 

Intellectueel eigendom 

Deze website is eigendom van Orlaia BV.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orlaia BV is het niet toegestaan merken, logo’s, tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Orlaia BV of rechthoudende derden.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Orlaia BV is een online platform waarop producten aangekocht kunnen worden voor verzending in België en Nederland.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant/consument”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Orlaia moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Orlaia aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en inclusief BTW. Artikelen kunnen verzonden of opgehaald worden, bij verzending worden kosten aangerekend, deze worden vermeld in het check-out-proces.

De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Op de productfoto's is het mogelijk dat de kleuren een beetje afwijken van het originele product.

 

Artikel 3: Aanbod en Inhoud

Wij proberen een zo correct mogelijke productomschrijving te geven bij de producten die we aanbieden op onze website. Toch is het mogelijk dat onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien dit het geval is, kan u Orlaia BV hierover inlichten via mail. Wij zullen alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Orlaia kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. 

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Orlaia BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking, storingen of onderbrekingen van de website voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website (www.orlaia.com).

De inhoud van onze website kan een link of hyperlink naar websites of pagina’s van derden of van haar partners bevatten. Dit betekent niet dat er een band tussen ons en de andere website bestaat, noch dat wij akkoord gaan met de inhoud van deze websites, hierover hebben wij geen zeggenschap en kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden.


Artikel 4: Online aankopen
 

De bestelprocedure verloopt als volgt: De klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de klant door naar de ‘doorgaan betaalomgeving’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens kan de bestelling afgewerkt worden. 

De bevestiging van de bestelling gebeurt via het e-mailadres dat de klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant verzendingsoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteer de klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.

Keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • Visa of Mastercard
  • Bancontact
  • iDeal

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De goederen worden binnen de wettelijke maximale levertermijn van 30 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling geleverd op het door de klant doorgegeven adres.  We doen al het mogelijke om de bestelling binnen de hierboven vermelde leveringstermijn te leveren. Geen enkele vertraging die deze maximale levertermijn overschrijdt kan aanleiding geven tot het verbreken van de verkoopovereenkomst, noch aanleiding geven tot een schadevergoeding ten voordele van jou als consument. 

Wanneer de klant merkt dat de goederen tijdens het transport zijn beschadigd dient de klant dit binnen de 36 uur na ontvangst te melden aan Orlaia via info@orlaia.com, met bijgevoegde foto’s. Ook wanneer de goederen niet overeenkomen met de goederen die vermeld zijn op de bon, als voor goederen waarvan de klant meent dat die niet zijn geleverd, dient de klant dit te melden binnen 36 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling.

Bij het verstrijken van deze termijn word je als consument geacht de goederen te hebben aanvaard.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Orlaia.

Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Wanneer we nalaten te leveren binnen de 30 kalenderdagen, zullen de desbetreffende goederen aan jou als consument worden terugbetaald zonder dat hiervoor enige interest is verschuldigd.

Orlaia kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade, verlies of diefstal van de goederen tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje dat verstuurd wordt met BPost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

Als klant ben je verantwoordelijk voor het opgeven van een correct leveringsadres, indien dit niet correct of onvolledig is, en het pakket opnieuw verzonden dient te worden zullen de volledige transportkosten zoals hierboven beschreven opnieuw aangerekend worden aan de klant.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Orlaia.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Orlaia te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument ons, Orlaia BV, via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail info@orlaia.com) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan het modelformulier voor herroeping elektronisch invullen en opsturen naar ons mailadres info@orlaia.com. Orlaia BV zal een ontvangstbevestiging per mail van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Orlaia BV.

Wil je jouw bestelling retourneren? Dan dient de klant dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk met ons mee te delen. Dit doet de klant door ons een mail (info@orlaia.com) te sturen met daarin een duidelijke vermelding van de desbetreffende goederen en het ordernummer.  Het retourneren van de goederen is enkel mogelijk wanneer de goederen zich nog in de originele staat en de originele verpakking bevinden. 

Orlaia BV betaalt de consument de aankoopwaarde van de producten inclusief de leveringskosten (indien deze van toepassing waren) terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. De terugbetaling wordt pas uitgevoerd nadat wij de goederen hebben ontvangen en nadat we de staat waarin de goederen zich bevinden hebben gecontroleerd en goedgekeurd. Dit gebeurt binnen de 14 kalenderdagen.  

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Orlaia BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Orlaia BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele staat en verpakking bevinden, kunnen worden teruggenomen.

 De retourkosten vallen ten laste van de consument.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

(link Verzending en Retour)

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 36 uur na levering aan Orlaia BV per mail (info@orlaia.com) te worden gemeld met bijgevoegde foto’s. Wanneer je dit herroepingsrecht inroept, verbind je je ertoe ons de goederen toe te sturen binnen de 14 kalenderdagen na datum van het schriftelijk meedelen per mail info@orlaia.com. Dit op volgend retouradres: Orlaia, Mieregemstraat 63G, 1785 Merchtem(België). Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking, in nieuwstaat verkerend waarbij de verzegeling niet mag zijn verbroken.
4.  De garantie geldt niet indien:
      - De consument de geleverde producten zelf of door derden heeft bewerkt,en/of de verzegeling is verbroken;
      - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
      - De garantie kan niet ingeroepen worden voor gebreken die werden veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik. 

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Orlaia BV is bereikbaar via e-mail op info@orlaia.com Eventuele tips, verzoeken of klachten kunnen hieraan gericht worden.
 
 
Artikel 10: Privacy
 
Orlaia BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden door Orlaia BV, voor het afhandelen van een betaling, het verwerken van een bestelling, voor direct marketing, informatie aanvragen of ons advies gebruiken, om u nieuwe producten of diensten aan te bieden vb. via onze elektronische nieuwsbrief, om goederen en diensten op het gevraagde adres af te leveren.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@orlaia.com. Via dit adres kan u ook steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) dient deze aanvraag schriftelijk, gedateerd en ondertekend te worden. Via onze functie ‘mijn account’ kan u steeds uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Orlaia heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

(link Privacy en Cookie)

Artikel 11: Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies om de werking van uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe deze te optimaliseren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat bij het bezoeken van een website wordt bewaard in uw browser of op het vaste geheugen van uw toestel. In zo’n bestand wordt informatie opgeslagen, om de toegang tot de site en de navigatie sneller en efficiënter te maken, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Op die manier kunnen wij bepaalde instellingen of voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Als u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Cookies kunnen niet worden gelezen door een andere website dan diegene die ze gemaakt heeft.

Welke cookies gebruiken wij?

Essentiële cookies
Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het gebruik van de website en worden dan ook vaak “noodzakelijke cookies” genoemd. Deze cookie zorgt ervoor dat de website of mobiele applicatie goed werkt.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Zonder deze cookies kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Analytische cookies
We gebruiken naast de hierboven vermeld essentiële en functionele cookies ook Google Analytics om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te analyseren. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Voor cookies geplaatst door derde partijen (Google Analytics) verwijzen wij u graag door naar de privacy policy van Google Analytics.
 https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tracking cookies
Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina's die u hebt bezocht, kunnen wij u advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor u zijn.

Social media en partner websites
Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners (bv Facebook, Instagram, partners,…). Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina's worden gedeeld op social media. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om u te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van derden om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld. Orlaia BV heeft geen zeggenschap over de inhoud noch over de gegevens die deze websites bevatten en kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Toestemming
Uw toestemming om onze cookies te accepteren wordt automatisch gegeven bij een bezoek aan onze website.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Orlaia BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Orlaia BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  
 
 
Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
 
Op deze website is het Belgische recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.